SDH Sudice

k navigaci

Zpráva pokladníka za rok 2011

Zpráva pokladníka SDH Sudice za rok 2011 ke dni VVH sboru dne 14. 1. 2012

Vážení přítomní,
Dovolte, abych vás seznámila s hospodařením našeho sboru v oblasti finančních prostředků za rok 2011.
Celkový obrat za rok 2011 činil xxx,- Kč, celkové příjmy činily xxx,- Kč a celkové výdaje xxx,- Kč.
Počáteční stav hotovosti v pokladně k 1. 1. 2011 činil xxx,- Kč, konečný stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2011 činí xxx,- Kč. Běžný účet u bankovní instituce není zřízen.
Mezi nejvýznamnější příjmy patřily zejména tyto položky:
- Pořádání karnevalu a masopustu, pálení čarodějnic
- Sběr železného šrotu
- Pronájem stanů
- Pořádání soutěží v požárních sportech
- Pořádání taneční zábavy
- Dotace od obce
- Sponzorské dary, za které mnohokrát děkujeme
Mezi nejvýznamnější výdaje patřily zejména tyto položky:
- Občerstvení na hasičské akce
- Členské příspěvky, příspěvky okrsku, startovné, dary
- Náhradní díly pro požární techniku, hadice, pohonné hmoty
- Pronájem sokolovny

Závěr: vzhledem k tomu, že jsme nepořádali žádnou akci v souvislosti se sudickou poutí, je stav pokladny na konci období nižší než na začátku. Proto by bylo žádoucí zaměřit se na více kulturních akcí, které budou sboru přinášet více příjmů.
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice