SDH Sudice

k navigaci

Zpráva o činnosti za rok 2005

Vážení hosté, bratři a sestry, naši mladí hasiči,

Dovolte i mně, abych vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě. Rok 2005 byl prvním rokem činnosti pro nově zvolený výbor, za což bych chtěl všem členům našeho výboru poděkovat.

Současně bych chtěl jménem výboru SDH a jménem všech členů našeho sboru poděkovat sponzorům, kteří nám v loňském roce zachovali přízeň a přispěli na naši činnost, která reprezentovala náš sbor v celém okolí a na okrese Blansko nejen dosaženými úspěchy, především našich mladých hasičů, ale i organizací především pohárové soutěže mládeže a putovního poháru, který obstál v konkurenci ostatních soutěží na okrese Blansko a každoročně tak patří na našem okrese k vyvrcholení sezóny v požárním sportu. Bez jejich přispění bychom se nedostali na úroveň ostatních soutěží v našem okrese, což svojí účastí potvrzují i mnohá družstva nejen z našeho okresu. V loňském roce se naší pohárové soutěže zúčastnilo v celkovém počtu 51 družstev mužů a žen. Soutěž se tak stala důstojným vyvrcholením VCB v požárním útoku.

V rámci okresu a okrsku se naši členové zúčastnili různých školení a kurzů. V jarních měsících proběhlo školení řidičů v rámci okrsku Šebetov, kterého se zúčastnili 3 naši členové. Kurzu velitelů ve dnech 12., 13. a 14. září v Bořitově se zúčastnili 2 naši členové. V dalších dnech 15. a 16. září také v Bořitově proběhlo školení strojníků, na kterém byli přítomni 2 naši členové. ZJ SDH absolvovala v loňském roce školení v tématech:

1. obecné zásady

2. komunikace v jednotce PO

3. pronikání do objektu

4. dopravní a útočná hadicová vedení

5. hasební látky

6. dálková doprava vody.V praktické části odborné přípravy ZJ byla provedena a nacvičována dálková doprava vody hadicovým vedením se dvěma čerpadly PS 12. Jako zdroj vody byl použit záložní obecní rezervát, zde byla nasazena první PS 12 a dopravním vedením utvořeného devíti hadicemi B byla voda přivedena do druhé PS 12, před kterou byl umístěn přetlakový ventil. Tato PS 12 byla umístěna před domem pana Kováře Petra. Z tohoto druhého stroje byla dále voda dopravována pěti hadicemi B pod schodiště místní sokolovny, kde byly rozdělovačem vytvořeny dva útočné proudy po dvou hadicích C simulující požární útok na střechu místní sokolovny. Při tomto cvičení byla vydatnost vody v místním rezervátu cca 50 minut. Při dálkové dopravě na vzdálenost cca 320 m byl konečný tlak na proudnicích dostatečný. Byly zjištěny závady na chladícím okruhu jedné PS 12 (usazeniny v chlazení a nedostatečné chlazení), které byly odstraněny, hadice B v dopravním vedení č. 2 a č. 4 jsou již nevyhovující a budou navrženy k vyřazení.

Členové ZJ si vyzkoušeli práci s materiálem a stroji PS 12 při dálkové dopravě vody a nacvičili si základní povinnosti při této činnosti a optické signály při předávce vody. Naši členové se podíleli i na akcích mimo náš sbor, jako např.: 1. kolo v PS v Borotíně, dětský den v Šebetově, okrskový ples v Cetkovicích, z jehož výtěžku bývá každoročně hrazen výlet hasičské mládeže okrsku Šebetov a jiné.Další větší akcí bylo v měsíci srpnu přestěhování stávající hasičské zbrojnice do nových prostor zrekonstruované budovy bývalé MŠ. V loňském roce byl z větší části dokončen přilehlý altán v prostorách nové zbrojnice. V letošním roce nás čeká jeho dokončení a položení venkovní dlažby před ním, která zbyla z pokládky dlažby v nové garáži. Při těchto akcích v loňském roce naši členové strávili mnoho svého času, namátkou uvedu:

- údržba výstroje a výzbroje 40 hod.

- kulturní a společenské akce 435 hod.

- pomoc obcím 236 hod.

- propagace PO 6 hod.

- preventivní hlídky a dohledy 4 hod.

- příprava odbornosti členů SDH 88 hod.

Tato čísla hovořila o dobrovolných aktivitách SDH.V počtu zásahů podle událostí se SDH zúčastnil:

- živelní pohroma 10 členů

- taktická cvičení 8 členů

Na závěr této výroční zprávy bych vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas, ať již ve větší či menší míře, činnosti našeho sboru, poděkovat za vaši obětavost, všem soutěžícím hasičům, manželkám, manželům a rodičům, zkrátka všem členům a příznivcům hasiččiny popřát hodně zdraví a osobních úspěchů v letošním roce.

Děkuji vám za vaši pozornost.Vážení hasiči, vážení hosté,


nyní vás seznámím s členskou základnou našeho sboru a prací našeho výboru. Mladých hasičů do 15 let je v našem sboru 22, z toho 9 chlapců a 13 děvčat. Mládeže do 18 let máme 3 chlapce a 5 dívek. A od 18 let má náš sbor 44 členů, z toho 7 žen. Celkový počet našich členů k 31. 12. 2005 tak činí 74. Z tohoto výčtu naší členské základny je patrno, že naši členskou základnu tvoří téměř z poloviny děti a mládež, což můžeme považovat za velké pozitivum pro další trvání a rozvoj nejen požárního sportu v naší obci, ale i budoucnost našeho SDH, který již v příštím roce oslaví 120. výročí založení svého vzniku.

Výbor našeho SDH, který čítá 12 členů, se scházíval pravidelně každou první neděli v měsíci. Zpočátku v klubovně bývalého OÚ a po přestěhování do nových prostor bývalé MŠ, z důvodů malé klubovny a místnosti pro ZJ se výbor scházel v místním pohostinství, ke konci roku v zasedací místnosti OÚ. Před každou kulturní nebo sportovní akcí se vždy uskutečnila mimořádná schůze výboru. 4 členové našeho výboru se pravidelně zúčastňovali okrskových schůzí.

V loňském roce proběhly volby do výboru SDH, okrsku a různých odborných okresních rad. Z našeho sboru byl jeden člen zvolen do okresní rady mládeže, dva členové do okrskového výboru a přípravného plesového výboru. Tito členové se zúčastňují porad dle plánu práce a různých akcí v rámci okrsku nebo okresu.

Různé soutěže, ať již mladých hasičů nebo v kategorii dospělých, se neobejdou bez rozhodčích.Této činnosti se věnují a dle svých časových možností ji provozují celkem pravidelně 3 členové sboru. Sbor má vytipované další členy na proškolení do funkce rozhodčí, ale „OSH“ není schopno již několik let zajistit proškolení zájemců na tuto funkci. Doufám, že nově zvolenému vedení se toto školení podaří co nejdříve zorganizovat, protože rozhodčích není nikdy dost a jejich absence se projevuje zvláště při soutěžích mládeže.

V rámci okresu probíhá už několik let Velká cena Blanenska v PÚ, na organizaci jedné z jejich soutěží se podílí také náš sbor. Náš sbor má jeden kolektiv mladších a jeden kolektiv starších žáků, kteří se zúčastňují různých soutěží v okrese. Tyto kolektivy se neobejdou bez vedoucích, kteří musí být proškolováni. Okresní rada mládeže pořádá pravidelně každý rok školení vedoucích mládeže, které je zakončeno závěrečnou zkouškou. Tohoto školení se zúčastnili 4 členové, kteří pracují s naší mládeží. Jedna z našich členek se podílí na práci v kulturní komisi, kterou ustanovil OÚ.

Sousední SDH Vážany oslavil v loňském roce výročí založení tohoto sboru. Těchto oslav se zúčastnil také náš sbor. V loňském roce se dožili významných životních jubileí někteří členové našeho sboru, kterým byl vždy předán menší dar s poděkováním za jejich dosavadní práci.

Z přečtené zprávy je vidět, že naši členové sboru se aktivně podílí na dění nejenom v naší obci, ale i v rámci okrsku a okresu.

Neodkladné záležitosti a došlá pošta byly projednávány dle závažnosti co nejdříve.Děkuji Vám za vaši pozornost


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice