SDH Sudice

k navigaci

Zpráva jednatele sboru 2006

VÁŽENÍ HOSTÉ,VÁŽENÉ SESTRY A BRATŘI


Mojí povinností je vás seznámit s členskou základnou a prací výboru našeho SDH.Výbor sboru pracuje v jedenáctičlenném složení a schází se pravidelně první neděli v měsíci. Sudičtí hasiči nemají svoji klubovnu, tak jak tomu bylo v předešlém období a tak se scházejí dle situace v zasedací místnosti obecního úřadu nebo v hasičské garáži. Nejvíce tato situace s klubovnou postihuje naši hasičskou mládež, jelikož mívají schůzky na kterých se vzdělávají také teoreticky. Členové výboru se v roce 2006 sešli celkem dvanáctkrát a dle situace byli svoláváni mimořádné schůze. Došlá pošta byla pravidelně vyřizována na schůzích. V měsíci listopadu byla svolána členská schůze, kde byli členové seznámeni s celkovou prací sboru a také s nadcházejícím programem ke 120. výročí založení našeho sboru, které na letošní rok připadá.
Výbor okrsku Šebetov pravidelně svolává zástupce jednotlivých sborů na okrskové schůze, kde se projednává práce celého okrsku a také případná pomoc sborům při různých výročích nebo pohárových soutěžích. Těchto schůzí se zúčastňují čtyři členové našeho sboru. Okresní výbor hasičů pracuje se třemi odbornými radami a v jedné z těchto rad je také zástupce našeho sboru a to v radě mládeže.
V jarních měsících uspořádala výkonná rada okresu dvoudenní školení nových rozhodčích a z našeho sboru se tohoto školení zúčastnili tři členové. Sbor má nyní šest kvalifikovaných rozhodčích což je nejvíce z celého okrsku. Nezapomněli jsem ani na naši mládež. Náš sbor má početnou základnu mládeže a k výcviku, nebo teoretické přípravě je třeba kvalifikovaných instruktorů. Okresní rada uspořádala v měsíci říjnu jednodenní školení instruktorů mládeže spojené se závěrečnou zkouškou. Tohoto školení se zúčastnil jeden člen sboru, i když v plánu jsme měli dva instruktory. Poděkování patří všem těmto instruktorům mládeže, neboť tato práce je nedoceněná a pro náš sbor společnost záslužná.
Sbor nezapomíná ani na naše členy, kteří se dožívají významného životního jubilea. Těmto členům bývá předán upomínkový dárek. V letošním roce oslavili významné životní jubileum tři členové sboru.
A na závěr ještě několik čísel která se týkají naší členské základny sboru k 31.12.2006. Mladí hasiči 6 až 15 let jsou v našem sboru v počtu 19 členů. 15 až 18 let 6 členů. V další věkové skupině 18 až 27 let sbor čítá 16 členů, v poslední věkové skupině 27 let a výše má náš sbor 36 členů. Myslím si, že členská základna sboru je dosti omlazena na čemž má zásluhu jak výbor sboru tak i dobrá práce instruktorů s mládeží. Jestliže budeme chtít udržet mladší i starší kolektiv mládeže budeme se muset postarat o přijetí dalších nových členů z řad našich nejmenších se zájmem o hasičskou činnost, neboť několik členů z těchto družstev přejde do kategorie dorostenecké.
Seznámil jsem vás s členskou základnou sboru, prací výboru a s činností instruktorů. Za tuto činnost patří členům výboru a kolektivu instruktorů dík a poděkování.

Děkuji vám za pozornost!!
 

Antonín Špidlík

jednatel sboru
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice