SDH Sudice

k navigaci

Zpráva jednatele sboru za rok 2010

VÁŽENÍ BRATŘI A SESTRY HASIČI, VÁŽENÍ HOSTÉ

    Mojí povinností nyní je, abych Vás seznámil s členskou základnou a s prací výboru našeho sboru. Od začátku roku 2010 pracuje nově zvolený výbor, který čítá deset členů. Výborové schůze se konají každou první neděli v měsíci a pokud je to nutné, dělají se mimořádné schůze před náročnými akcemi, které sudičtí hasiči pořádají. V letošním roce sem patří například pořádání 1. kola v požárním sportu, které bylo letos spojeno s dětskou soutěží. Tato akce byla náročná jak pro všechny aktivní členy, tak i pro ostatní pomocníky z řad obyvatel, kteří se do příprav zapojili a přispěli tak ke zdárnému průběhu obou soutěží. Za to patří všem těmto lidem velký dík.

    Zástupci našeho sboru se také pravidelně účastní výborových schůzí pořádaných v rámci okrsku. Pan Josef Roupa má účast na schůzích vždy jistou, neboť byl letos zvolen do vedení okrsku Šebetov a stal se novým starostem okrsku. Na těchto okrskových schůzích se hodnotí práce okrsku jako celku a také pomoc sborům při různých výročích a pořádání pohárových soutěží. V letošním roce například proběhla 26. června výroční schůze v Šebetově při oslavách 115 výročí založení sboru dobrovolných hasičů Šebetov. Za zmínku také stojí Setkání zasloužilých hasičů, které se koná každoročně vždy v jiném okresu v rámci JMK. Toto setkání se letos konalo v našem okrsku a to v Borotíně 9. října. Jako zasloužilý hasič se tohoto setkání zúčastnil i p. Antonín Špidlík.


    Členská základna našeho sboru čítá celkem 74 členů. Z toho 13 žen a 43 mužů. 9 členů v kategorii žáci do 15ti let a 9 členů v kategorii od 15 do 18 let včetně. Věkový průměr celé členské základny je 35 let. Vzhledem k malému počtu dětí do 15ti let, nemá sbor soutěžní družstvo v kategorii mladší žáci, ale pouze jediné družstvo v kategorii starší žáci. Chtěl bych touto cestou poprosit rodiče dětí, kterým se hasičský sport zalíbil, aby neváhali a své děti v této aktivitě podpořili. Vzdělávání dětí probíhá jak prakticky, tak i teoreticky pod dozorem proškolených instruktorů, kterých máme v našem sboru dostatek.
Sbor nezapomíná ani na naše členy, kteří se dožívají významného životního jubilea. Těmto členům bývá zpravidla předán upomínkový dárek. V letošním roce oslavili významné životní jubileum 2 členové sboru.

Děkuji za pozornost

 

Martin Kovář
jednatel sboru
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice