SDH Sudice

k navigaci

Zpráva činnosti SDH za rok 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH SUDICE ZA ROK 2008

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči, naši mladí hasiči.
Dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítal na dnešní VVH. Rok 2008 byl již čtvrtým rokem činnosti vámi zvoleného výboru a především činnosti vaší. Výbor SDH se za velkého přispění vás všech zhostil všech našich úkolů a činností dobře a v rámci svých možností.
Jménem výboru SDH a jménem vás bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám v loňském roce zachovali přízeň a přispěli tak na naši činnost, která reprezentovala nejen náš sbor, ale i okrsek Šebetov v celém okolí a na okrese Blansko, naší soutěžní činností a kulturními akcemi.
V loňském roce zajišťovali naši členové několik akcí. V jarních měsících proběhl sběr železného šrotu, který jak víme tvoří nemalý finanční přínos pro náš sbor. V tomto období se výbor SDH rozhodl z nedostatků prostor pro pořádání kulturních akcí za místní sokolovnou, z důvodu její rekonstrukce, pro nákup párty stanu o rozměrech 6 x 12 metrů, který nám v loňském roce velice dobře posloužil na našich kulturních akcích a soutěžích PS. Stan byl také po dohodě ve výboru SDH několikrát pronajat na kulturní akce a hasičské soutěže, za předem domluvenou částku. Investice vložená do tohoto stanu se nám tak již částečně vrátila.
V jarních měsících proběhlo první kolo v požárním sportu, kterého se zúčastnilo družstvo mužů. Naši mladí hasiči se zúčastnili jarního kola Hry plamen. První akcí, při které byl využit stan, byla dětská soutěž konaná dne 7. 6. 2008. tato soutěž proběhla v disciplínách požární útok, štafeta 4 x 60 metrů. Této soutěže se zúčastnilo 18 družstev mladých hasičů z okrsku Šebetov a okolí. Po dohodě ve výboře SDH bylo rozhodnuto, že se pouťová zábava uskuteční ve dvou dnech oproti plánovanému 19. červenci a to i v pátek 18. července, především z důvodů organizačních. Uspokojivou účast na těchto dvou tanečních zábavách nám zajistilo především dobré počasí a dobrá organizace. Hlavní a stěžejní akcí v loňském roce bylo uspořádání již 22. ročníku soutěže ,,O potutovní pohár SDH Sudice“ v požárním útoku, konané dne 29. září. Tato soutěž byla opět zařazena do VCB v požárním útoku a postarala se tak, jako závěrečné soutěž tohoto seriálu o její důstojné zakončení. Této soutěže se zúčastnilo téměř padesát družstev mužů a žen nejen z okresu Blansko, ale i JM kraje a družstev Žďárské ligy.
V podzimních měsících byla pro mladé hasiče zajištěna a uspořádána střelecká a bowlingová soutěž, na kterých byli naši nejmenší odměněni drobnými věcnými cenami.
Během roku byli členové sboru několikrát požádáni obecním úřadem o pomoc při rekonstrukci sokolovny. Při těchto akcích a menších brigádách pomáhali především někteří členové soutěžního družstva a členové ZJ. Bylo odpracováno asi 90 brigádnických hodin. V závěru loňského roku proběhla inventura obecního majetku v hasičské zbrojnici. Při těchto všech činnostech strávili členové výboru a členové SDH přibližně: údržbám výzbroje a výstroje – 380 hodin, kulturní a společenské akce – 520 hodin, pomoc obci – 90 hodin, propagace PO – 10 hodin, příprava odbornosti členů SDH – 50 hodin – tato všechna čísla hovoří o vašich dobrovolných aktivitách v našem SDH.
Na závěr této výroční zprávy o činnosti SDH Sudice, bych vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas, ať již ve větší či menší míře našemu sboru, chtěl poděkovat za vaši obětavou práci. V neposlední řadě patří také dík všem manželkám, manželům a rodičům, zkrátka všem členům a příznivcům hasičiny, kteří se dobrovolně věnují této činnosti.
Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů v roce 2009!
Děkuji vám za vaši pozornost.
 

Špidlík Jiří
Velitel SDH
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice