SDH Sudice

k navigaci

Návrh usnesení z výroční valné hromady SDH

Usnesení výroční valné hromady SDH Sudice konané dne 14. 1. 2006 v Sudicích. Výroční valná hromada SDH Sudice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2005, zprávě revizora, plánu práce na rok 2006, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje:

1. zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2005

2. zprávu revizora SDH

3. plán činnosti na rok 2006


II. Ukládá:

a) výboru SDH

1. zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech

2. vyhodnotit diskuzi a připomínky, tyto případně zapracovat do plánu práce

3. zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSHb) všem členům SDH

1. aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu práce a činnosti na rok 2006

2. podporovat i nadále práci výboru SDH


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice